1
1

Független Hírek

Ma 2018. ápr. 20., péntek van

Részletfizetési kérelem minta nyomtatvány - Méltányossági kérelem minta letöltés

Részletfizetési kérelem minta nyomtatvány 2014 / 2015 - Méltányossági kérelem minta letöltés. Töltse le weboldalunkról azokat a méltányossági és részletfizetési kérelem mintákat, melyek adó (NAV), nyugdij és az összes közműszolgáltatóhoz benyújthatóak: E.ON ÁRAM, EDF DÉMÁSZ, ELMŰ, ÉMÁSZ, TIGÁZ, FŐGÁZ - Fővárosi Gázművek, E.ON GÁZ, GDF SUEZ, Prímagáz, T-Home (T-Com), T-Mobile, Telenor, Vodafone, UPC, MindigTV, DIGI, Invitel.

GYORSLINK: Részletfizetési kérelem minta nyomtatvány - Méltányossági kérelem minta

Ennek megfelelően a méltányossági kérelem akkor helyénvaló és értékelendő, ha a szabályokon kívül eső szempontok merülnek fel, például: baleset vagy súlyos betegség, családi tragédia, hirtelen megváltozott nehéz anyagi helyzet, előre nem látható és ezért nem kivédhető körülmény.

Fontos, hogy a benyújtott méltányossági kérelem formailag helyes legyen, de a formailag megfelelő kérvény önmagában nem jelent automatikus elfogadást.

Méltányossági kérelem minden állami szervhez, önkormányzathoz, adóhatósághoz és közműszolgáltató cégekhez benyújtható (a legnagyobbak: E.ON ÁRAM, EDF DÉMÁSZ, ELMŰ, ÉMÁSZ, TIGÁZ, FŐGÁZ - Fővárosi Gázművek, E.ON GÁZ, GDF SUEZ, Prímagáz, T-Home (T-Com), T-Mobile, Telenor, Vodafone, UPC, MindigTV, DIGI, Invitel).

Az alábbiakban összefoglalót olvashat a NAV-hoz benyújtható méltányossági kérelemről:

A fizetési kedvezmények alapvető szabályai

Magyarország Alaptörvénye XXX. cikkének (1) bekezdése alapján „teherbíró képességének, illetve a gazdaságban való részvételének megfelelően mindenki hozzájárul a közös szükségletek fedezéséhez”. Az adózás és adóztatás elsődleges szerepe, hogy érvényt szerezzen az alaptörvényben foglalt idézett rendelkezéseknek. Az adójogszabályok általános jelleg ő szabályozásából adódóan azonban lehetetlen a kivételes, egyedi esetek, körülmények figyelembevétele, így előállhat olyan helyzet, amikor – a jogalkotói szándék ellenére – az arányos adózás alapelve csorbát szenved.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) ezért meghat ározott feltételek mellett kifejezett méltányossági jogkört biztosít az adóhatóság számára, mely egyedi esetekben enyhítési lehetőséget ad a törvény szigorával szemben. Alapelvként írja elő, hogy „az adóhatóság köteles méltányosan eljárni, és ha a törvényben meghatározott feltételek fennállnak, az adótartozást mérsékli, illetve fizet ési könnyítést engedélyez.” Az adóhatóság méltányossági jogkörében csak akkor j árhat el, ha ezt törvény lehetővé teszi, de egyben köteles is méltányosságot gyakorolni, ame nnyiben az adózó bizonyítja, hogy körülményei a méltányosság feltételeinek megfelelne k.

A törvény méltányossági lehetőséget biztosít azon adózók részére, akik (amelyek) az adójogszabályokban meghatározott, bevallott vagy az adóhatóság által jogerős határozatban előírt fizetési kötelezettségeiket valamilyen méltányolható gazdasági vagy személyes okból az esedékesség időpontjáig nem vagy csak részben tudják teljesíteni. Ezen eljárások alapja a végrehajtható okiraton (fizetési kötelezettséget megállapító jogerős adóhatósági határozaton, önadózás esetén a fizetendőadót (adóelőleget) tartalmazó bevalláson, behajtási eljárás sor án a behajtást kérőmegkeresésén, az adózóval közölt adóhatósági adómegállapításon, bírósági eljárási illetéket megállapító bírósági határozaton , illetve az egészségügyi szolgáltatási járulék kötelezettséget tartalmazó bejelentésen) alapuló fizetési kötelezettség halasztására, részletekben történőmegfizetésére, mérséklésére illetve elengedésére, összefoglaló néven fizetési kedvezményre irányuló kérelem. A mérséklés iránti kérelmek elbírálása során fel sem merül a késedelmi pótlék felszámításakor és a bírság kiszabásakor értékelhető körülmények vizsgálata (az adóhiány keletkezési körülményei, a bírság kiszabására okot adó cselekmény, mulasztás súlya, gyakorisága), mivel ezek mérlegelé se a jogkövetkezményt megállapító alapeljárásban már megtörtént. A fizetési kedvezmén yek elbírálása során tehát csak az bír jelentőséggel, hogy a konkrét esetben a méltányosság gyako rlásának törvényi feltételei fennállnak-e avagy sem.

A fizetési kedvezményi kérelmek elbírálására irányu ló jogkört főszabály szerint elsőfokon a Nemzeti Adó- és Vámhivatal alsó fokú adózta tási szervei (adóigazgatóságok) fizetési kedvezmények (fő)osztályai, másodfokon a NAV középfokú adóztatási s zervei (adó főigazgatóságok) hatósági főosztályai gyakorolják. Kivételt képeznek ez alól a 273/2010. (XII.9.) Kormányrendelet 18-23. §-aiban foglalt különös hatásköri szabályok alapján a Kiemelt Adózók Adóigazgatósága és a Kiemelt Ügyek Adóigazgatósága hatáskörébe rendelt adózók.

Az állami adóhatóság fizetési kedvezményre irányuló eljárása az állami adóhatóság által nyilvántartott adók és járulékok vonatkozásában benyújtott

  • fizetési halasztás és részletfizetés iránti kérelmek,
  • illetve mérséklési (elengedési) kérelmek elbírálására terjed ki.

LETÖLTÉS:

Részletfizetési kérelem minta - Méltányossági kérelem minta


Tags:


Legfrissebb hírek

joomla templates