1
1

Független Hírek

Ma 2018. ápr. 20., péntek van

Gázártámogatás 2013 igénylőlap letöltése nagycsaládosok számára

Gázártámogatás 2013 igénylőlap letöltése nagycsaládosok számára. Weboldalunkról könnyen letöltheti a 2012-2013-as őszi-téli időszakra vonatkozó gázártámogatás igénylőlap PDF verzióját, mellyel továbbra is igényelhető a gázártámogatás. Szeptembertől egyszerűbben juthatnak gázártámogatáshoz a nagycsaládosok - közölte a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) pénteken az MTI-vel.

Az NFM a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program Egyszerűsítési Programjában foglalt feladatának megfelelően most a nagycsaládos gázárkedvezménye igénybevételéhez kapcsolódó adminisztratív terheket csökkenti. A szeptember elsejétől hatályos új rendelkezések - egyéb változások mellett - már nem írják elő a kérelem évenkénti benyújtását sem - hangsúlyozta a tárca.

Mint írták: a nagycsaládosok gázárkedvezményének lényege, hogy az erre jogosultak nagyobb földgázmennyiséget vásárolhatnak egyetemes szolgáltatási áron. Ez a lehetőség mintegy 320 ezer embert érint, a változásokkal a nagycsaládosok egyszerűbb eljárásban igényelhetik a kedvezményt - tette hozzá az NFM.

Közleményük szerint szeptembertől nemcsak az a fogyasztó lesz jogosult a kedvezményre, aki családi pótlékban részesül és egyúttal egyetemes szolgáltatási szerződést kötött, hanem az is, aki egy háztartásban él egy családi pótlékban részesülővel és az egyetemes szolgáltatási szerződést maga kötötte. A szolgáltató eddig ugyanis csak a vele szerződőnek biztosíthatta a kedvezményt, emiatt sokan a gázmérő átírására kényszerültek.

A jövőben a kedvezmény - a jogosultsági feltételek fennállásáig - határozatlan időre jár. Az új rendelkezések ennek megfelelően már nem írják elő a kérelem évenkénti benyújtását. A kedvezményezetteknek 2013-tól csak az esetleges változásokat kell bejelenteniük. A Magyar Államkincstár viszont köteles évenként ellenőrizni a nyilvántartásában szereplők jogosultságát - írta az NFM.

A módosító rendelkezések elkerülhetővé teszik az évközbeni lakóhely- és szolgáltatóváltásából adódó esetleges vitákat. A fogyasztóval korábban szerződött egyetemes szolgáltató ugyanis a fogyasztó kérelemére igazolást állít ki az év során már igénybe vett kedvezmény mértékéről. Az új szolgáltató ennek alapján csak a kedvezmény fennmaradó részét biztosítja az új felhasználási helyen.

Mindezek mellett a jövő évtől egyszerűsödik a benyújtandó igénylőlap tartalma is. Továbbá 2013 januárjától már az év során bármikor benyújtható lesz a gázár-támogatási kérelem. Egy pontosított előírás szerint a kedvezmény visszamenőlegesen legfeljebb 2 hónapra vehető igénybe, a szülést követően így elegendő idő áll rendelkezésére a kérelem benyújtásához - olvasható az NFM közleményében. (MTI)


ÚTMUTATÓ a nagycsaládos kedvezményre vonatkozó igénylőlap kitöltéséhez

A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódóan – a 20 m3/h alatti gázmérővel rendelkező
felhasználók esetén - a fogyasztó nagycsaládos kedvezményt vehet igénybe, azaz az I. árkategória
szerinti (kedvezményes)díjszabás keretében minden felhasználó által évenként, felhasználási
helyenként vételezhető 41040 MJ földgázmennyiségen felül, további - a jogszabályban meghatározott
- mértékig jogosult ezen az áron a földgáz vételezésére.
A kedvezmény igénybevételéhez igénylőlap kitöltése és aláírása, valamint mellékletek csatolása
szükséges.
A nagycsaládos kedvezményre jogosult, aki egyetemes szolgáltatási szerződéssel rendelkezik
- és a családok támogatásról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény szerint legalább három
gyermek után, illetve figyelembevételével részesül családi pótlékban, és egyetemes
szolgáltatási szerződéssel rendelkezik, vagy
- és az előzőek szerint családi pótlékban részesülő személlyel egy háztartásban él.
A nagycsaládos kedvezmény csak egy felhasználási helyen vehető igénybe. Fogyasztói közösség
esetén egy felhasználási helyen több jogosult is igénybe vehet nagycsaládos kedvezményt. Ha a
jogosultnak a vele egy háztartásban élő, családi pótlékra jogosító személyre hivatkozással
nagycsaládos kedvezmény került megállapításra, a jogosulttal egy háztartásban élő más személy erre a
személyre tekintettel további kedvezményre nem jogosult.
A kedvezmény mértéke:
a) az önálló felhasználási hellyel rendelkező jogosult által az I. árkategória díjszabása szerint
maximálisan vételezhető földgázmennyiség három gyermekre tekintettel felhasználási helyenként és
naptári évenként 61560 MJ (41040 + 20520 MJ), valamint a negyedik gyermektől számítva
gyermekenként további 10250 MJ (a szolgáltató által alkalmazott I. árkategória szerinti díj szolgáltatói
elosztói működési terület szerint eltérő),
a) a fogyasztói közösségben vételező jogosult esetén a kedvezmény Ft-ban kerül meghatározásra,
összege a szolgáltatók elosztói működési területenként eltérő (fogyasztói közösségnek tekintendő a
közös gázmérővel rendelkező olyan lakóépületben vételezők összessége, ahol a műszakilag
megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló
helyiségek számát).
Az árakat, valamint a fogyasztói közösség esetében alkalmazandó nagycsaládos kedvezmény mértékét
a 28/2009.(VI.25.)KHEM rendelet tartalmazza.
A tűzhelyátalány fogyasztásra kötött szerződéssel rendelkező jogosultak esetében a
28/2009.(VI.25.)KHEM rendelet 6. számú melléklete határozza meg a havonta számításba veendő
földgázfogyasztást, amely a legnagyobb mérték esetében sem haladja meg az I. árkategória szerint
(kedvezményes) díjszabással maximálisan vételezhető 41040 MJ földgázmennyiséget.
A kedvezmény érvényesítéséhez szükséges feltételek
A nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapítására irányuló kérelem a 2013. január 1-
jétől megállapítható kedvezmény igénybevételére 2012. szeptember 1. és 2012. szeptember 30.
között a bejelentett lakóhely, illetve tartózkodási hely szerint illetékes Magyar Államkincstár
Megyei Igazgatóságához (továbbiakban: Igazgatóság) nyújtható be.
2013. január 1-jét követően a kérelem a naptári év folyamán bármikor benyújtható.
A kérelmet az erre a célra rendszeresített igénylőlapon kell benyújtani. Az igénylőlap beszerezhető
a Magyar Államkincstár Megyei Igazgatóságai ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben, illetőleg
letölthető a Magyar Államkincstár www.allamkincstar.gov.hu internetes honlapjáról is, valamint a
szolgáltatók honlapján is elérhető.
A kérelemhez mellékelni kell
a) a kérelem benyújtását megelőzően kézhez kapott utolsó számla (részszámla) másolatát,
b) a szolgáltatásba újonnan bekapcsolt felhasználási hely esetén a szerződés másolatát.
Igénylőként a kérelmet annak kell benyújtani, aki önálló felhasználási helyre egyetemes szolgáltatóval
vagy annak megbízottjával illetve fogyasztói közösség esetében, akinek nevében a fogyasztói
közösség képviselője gázfogyasztásra szolgáltatási szerződést kötött és három vagy több gyermek
után, illetve beszámításával családi pótlékban részesül, vagy ezen személlyel egy háztartásban él.
Ebből következően annak kell igénylőként kitölteni a kérelmet, akinek a nevére kerül kiállításra
a számla, még akkor is, ha nem ő részesül a háztartásban élő gyermekek után családi pótlékban.
Az igénylőlapon szereplő táblázatban fel kell tüntetni az igénylőn kívül minden olyan személyt, aki a
kérelmezővel közös háztartásban él és a lakcíme azonos, ide értve azon gyermekeket, akik után családi
pótlékban (nevelési ellátás/iskoláztatási támogatás) részesülnek, vagy a családi pótlék összegének
meghatározásánál figyelembe vételre kerültek. A felhasználási hely megállapítása szempontjából a
személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai, a nagycsaládos kedvezményre jogosultság megállapítása
szempontjából a Magyar Államkincstárnál a családi pótlékra való jogosultságra vonatkozó
nyilvántartás adatai az irányadók.
Aki részére nem a Magyar Államkincstár folyósítja a családi pótlékot, hanem családtámogatási
kifizetőhelytől részesül ellátásban, nem kell igazolást csatolnia a családi pótlékra való jogosultság
fennállásáról, viszont az igénylőlap 4. pontját is ki kell tölteni. Ennek alapján a kérelmet elbíráló
Igazgatóság keresi meg a családtámogatási kifizetőhelyet az igazolás beszerzése érdekében.
Az igénylőlap 5. pontját fogyasztói közösségben élő kérelmező esetében kell csak kitölteni.
A kérelem benyújtásával az igénylő hozzájárul a kérelemben megadott személyes adatainak a
kezeléséhez, és a szolgáltató, valamint fogyasztói közösség esetén a fogyasztói közösség képviselője
részére történő átadásához.
A igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni. Amennyiben ugyanazon felhasználási helyen
több gázmérőkészüléken mérik a felhasznált energiát, abban az esetben sem kell mérőkészülékenként
külön-külön igénylőlapot kitölteni, de a számla (részszámla) másolatát – szolgáltatásba újonnan
bekapcsolt felhasználási hely esetén a szerződés másolatát – valamennyi mérőkészülék tekintetében
csatolni kell.
A kedvezményre való jogosultság időtartama, bejelentési kötelezettség
Az Igazgatóság 2012. november 15-ig bírálja el a kérelmeket, és erről határozatban értesíti a
kérelmezőt, valamint az egyetemes szolgáltatót. A nagycsaládos kedvezményre való jogosultság
megállapítása 2013. január 1-jével kezdődő jogosultság esetén határozatlan időre történik. Ez a
gyakorlatban azt jelenti, hogy a korábbi évekkel ellentétben nem kell évenként igényelni a
kedvezményt, az mindaddig megilleti a jogosultat, amíg a jogosultsági feltételek fennállnak.
A jogosultság feltételeinek megszűnését, úgy mint az egyetemes szolgáltatási szerződés
megszűnését, három vagy több gyermek után vagy figyelembevételével történő családi pótlék
folyósításának bármely okból történő csökkenését, megszűnését, továbbá a kérelemben foglalt
adatok megváltozását a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül be kell jelenteni a
kedvezményt megállapító Igazgatóságnak.
A jogosultnak a felhasználási helyében történő változást (költözést) is be kell jelentenie. A jogosultság
változatlan fennállása esetén a jogosultat megillető kedvezmény az új felhasználási helyen is igénybe
vehető.
A megállapított kedvezmény érvényesítése
A szolgáltató a nagycsaládos kedvezményt az Igazgatóság által kiadott határozatnak megfelelően a
kiállított számlában (részszámlában) havonta azonos összegben érvényesíti. Ha a felhasználási helyen
több fogyasztásmérő berendezés van, a szolgáltató a fogyasztott összmennyiség alapján biztosítja a
kedvezményt. Fogyasztói közösség esetén a fogyasztói közösség képviselője (közös képviselő) a
szolgáltató által kiállított számla alapján érvényesíti a nagycsaládos kedvezményt a fogyasztói
közösségben vételező jogosult felé.
A megállapított kedvezmény ellenőrzése
Az Igazgatóság a jogosultság feltételeinek a fennállására vonatkozóan ellenőrzést végezhet az
igénylőnél, illetve a jogosultnál. Az ellenőrzés során az igénylő, illetve a jogosult köteles az
Igazgatósággal együttműködni. Amennyiben az igénylő illetve a jogosult ezen együttműködési
kötelezettségének neki felróható okból nem tesz eleget az Igazgatóság a kedvezményre vonatkozó
jogosultságot megszüntetheti.
Az Igazgatóság akkor is megszünteti a kedvezményre való jogosultságot, ha annak feltételei nem
állnak fenn. Az Igazgatóság minden év november 30-áig a nyilvántartásában október 31-én szereplő
adatok alapján ellenőrzi a kedvezményre való jogosultság családi pótlékkal összefüggő feltételének
fennállását. A kedvezményt jogosulatlanul igénybevevő a kedvezményes mennyiség ellenértékének és
a fogyasztott mennyiség kedvezmény nélkül számított ellenértékének általános forgalmi adóval és
kamattal növelt különbözetét, illetve összegét köteles a szolgáltatónak megfizetni. A jegybanki
alapkamat kétszeresével növelten kell a különbözet, illetve a kedvezmény általános forgalmi adóval
növelt összegét megfizetni a szolgáltató felé, ha a kedvezmény igénybevételére az igénybevevőnek
felróható okból került sor.
Egyéb
A kedvezménnyel összefüggő egyéb kérdései megválaszolására a Magyar Államkincstár
ügyfélszolgálatai, illetve a Call-Center (06-1-452-2910, 06-30-344-0045, 06-70-460-9005, 06-20-881-
9535) munkatársai rendelkezésére állnak.
Budapest, 2012. augusztus
Magyar Államkincstár

Gázártámogatás 2013 - útmutató letöltésLegfrissebb hírek

joomla templates